|

Hometown Feelings

💔🏠
If parents are away, hometown is just a word on your ID card. It will be like a glass of old wine, sweet when you think of it, but bitter when you are thirsty, and bitter in your heart!
//
如是父母不在,家乡也只是你身份证上的一个字眼而已,它会像一杯老酒,想起来会甜,但渴下一口会发苦,苦在心里!
Rúshì fùmǔ bùzài, jiāxiāng yě zhǐshì nǐ shēnfèn zhèng shàng de yīgè zìyǎn éryǐ, tā huì xiàng yībēi lǎojiǔ, xiǎng qǐlái huì tián, dàn kě xià yīkǒu huì fā kǔ, kǔ zài xīnlǐ!
//
Như thị phụ mẫu bất tại, gia hương dã chích thị nhĩ thân phân chứng thượng đích nhất cá tự nhãn nhi dĩ, tha hội tượng nhất bôi lão tửu, tưởng khởi lai hội điềm, đãn khát hạ nhất khẩu hội phát khổ, khổ tại tâm lý!
//
Nếu không còn cha mẹ, quê quán chỉ là dòng chữ trên thẻ căn cước, giống như ly rượu cũ, nhớ tới thì ngọt, nhưng khát tiếp một ngụm lại đắng, đắng ở trong lòng!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *