|

A Life You Don’t Need To Escape From

💪🏼💼🏝️
Instead of wondering when your next vacation is, maybe you ought to set up a life you don’t need to escape from.
(Seth Godin)
//
与其期盼着你的下一个假期什么时候来临,不如开始一种你不需要逃避的生活。
—— 赛斯·戈丁
Yǔqí qī pànzhe nǐ de xià yīgè jiàqī shénme shíhòu láilín, bùrú kāishǐ yī zhǒng nǐ bù xūyào táobì de shēnghuó.
—— Sài sī·Gē dīng
//
Dữ kỳ kỳ phán trứ nhĩ đích hạ nhất cá giả kỳ thập yêu thì hậu lai lâm, bất như khai thủy nhất chủng nhĩ bất nhu yếu đào tị đích sinh hoạt.
– Tái tư · Qua đinh
//
Thay vì chờ đợi khi kỳ nghỉ tiếp theo của bạn đến, hãy bắt đầu một cuộc sống mà bạn không cần phải trốn chạy.
(Seth Godin)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *