|

Money And Happiness

💸😔
Although “Money is not everything, money can’t buy happiness”, but more often “Only money can solve many misfortunes” and “Without money, life opportunities are correspondingly reduced”.
//
虽然”钱不是万能的,钱也买不到幸福”,但是更多时候还是”只有钱才能解决很多的不幸”和”没了钱,人生机会也相应减少了”。
Suīrán “Qián bùshì wànnéng de, qián yě mǎi bù dào xìngfú”, dànshì gèng duō shíhòu háishì “Zhǐyǒu qián cáinéng jiějué hěnduō de bùxìng” hé “Méile qián, rénshēng jīhuì yě xiāngyìng jiǎnshǎole”.
//
Tuy nhiên “Tiền bất thị vạn năng đích, tiền dã mãi bất đáo hạnh phúc”, đãn thị canh đa thì hậu hoàn thị “Chích hữu tiền tài năng giải quyết ngận đa đích bất hạnh” hòa “Một liễu tiền, nhân sinh cơ hội dã tương ứng giảm thiểu liễu”.
//
Mặc dù “tiền không phải là tất cả, tiền không thể mua được hạnh phúc”, nhưng thường thì “chỉ có tiền mới giải quyết được nhiều bất hạnh” và “không có tiền, cơ hội sống cũng bị giảm tương ứng.”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *