|

Stand Up Straight

🤾‍♂️💪🌟
When no one is helping you, stand up straight, and when no one helps you, you have to work your own. Believe in yourself, as long as you are brave enough, there is no difficulty that cannot be endured.
//
没人扶你的时候,要自己站直,没人帮你的时候,要自己努力。相信自己,只要你足够勇敢,没有熬不过的艰难。
Méi rén fú nǐ de shíhòu, yào zìjǐ zhàn zhí, méi rén bāng nǐ de shíhòu, yào zìjǐ nǔlì. Xiāngxìn zìjǐ, zhǐyào nǐ zúgòu yǒnggǎn, méiyǒu áo bùguò de jiānnán.
//
Một nhân phù nhĩ đích thì hậu, yếu tự kỷ trạm trực, một nhân bang nhĩ đích thì hậu, yếu tự kỷ nỗ lực. tương tín tự kỷ, chích yếu nhĩ túc cú dũng cảm, một hữu ngao bất quá đích gian nan.
//
Khi không ai đỡ bạn, phải tự mình đứng thẳng, khi không ai giúp bạn, phải tự mình cố gắng. Tin tưởng bản thân, chỉ cần bạn đủ dũng cảm, không có khó khăn nào không thể vượt qua.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *