Achieving mental calmness, which involves eliminating distractions, is relatively challenging but still attainable. However, achieving calmness of values, where a person has no desires and simply lives their life, seems to be the most difficult.
|

Mental Calm

💭🧘‍♂️🌊
Achieving mental calmness, which involves eliminating distractions, is relatively challenging but still attainable. However, achieving calmness of values, where a person has no desires and simply lives their life, seems to be the most difficult.
//
精神的平静,也就是消除杂念,相对来说不太容易做到,但是仍然可以达成。但是价值的平静,也就是一个人没有欲望,只是单纯地过自己的日子,这似乎是最难的。
Jīngshén de píngjìng, yě jiùshì xiāochú zániàn, xiāngduì lái shuō bu tài róngyì zuò dào, dànshì réngrán kěyǐ dáchéng. Dànshì jiàzhí de píngjìng, yě jiùshì yīgè rén méiyǒu yùwàng, zhǐshì dānchún deguò zìjǐ de rìzi, zhè sìhū shì zuì nán de.
//
Tinh thần đích bình tĩnh, dã tựu thị tiêu trừ tạp niệm, tương đối lai thuyết bất thái dung dịch tố đáo, đãn thị nhưng nhiên khả dĩ đạt thành. Đãn thị giới trị đích bình tĩnh, dã tựu thị nhất cá nhân một hữu dục vọng, chích thị đan thuần địa quá tự kỷ đích nhật tử, giá tự hồ thị tối nan đích.
//
Tinh thần bình yên, cũng là việc loại bỏ tạp niệm, tương đối khó thực hiện, nhưng vẫn có thể đạt được. Tuy nhiên, sự bình yên về giá trị, nghĩa là một người không có mong muốn, chỉ đơn giản là sống cuộc sống của mình, điều này dường như là khó nhất.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *