|

Forever Young

🎉👶🍭
Today is Children’s Day. After all, I’m only a few hundred months old.
//
今天六一儿童节啦,毕竟我也才几百个月。
Jīntiān liùyī értóng jié la, bìjìng wǒ yě cái jǐ bǎi gè yuè.
//
Kim thiên lục nhất nhi đồng tiết lạp, tất cánh ngã dã tài kỷ bách cá nguyệt.
//
Hôm nay là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Dù sao, tôi cũng chỉ mới vài trăm tháng tuổi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *