|

Modern Slavery

🍂💭🔗
This is an age of slaves. We accidentally become slaves of money, work, love and children. (Zhu Deyong)
//
这是一个奴隶的时代,我们一不小心就成了金钱的奴隶,工作的奴隶,爱情的奴隶,孩子的奴隶。 —— 朱德庸
Zhè shì yīgè núlì de shídài, wǒmen yī bù xiǎoxīn jiù chéngle jīnqián de núlì, gōngzuò de núlì, àiqíng de núlì, háizi de núlì. —— Zhū Dé Yōng
//
Giá thị nhất cá nô lệ đích thì đại, ngã môn nhất bất tiểu tâm tựu thành liễu kim tiền đích nô lệ, công tác đích nô lệ, ái tình đích nô lệ, hài tử đích nô lệ. – Chu Đức Dung
//
Đây là thời đại của nô lệ, chúng ta không cẩn thận trở thành nô lệ của tiền bạc, nô lệ của công việc, nô lệ của tình yêu, nô lệ của trẻ em. – Chu Đức Dung

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *