|

Imperfections Accepted

🌹🤝💬
I’m not beautiful, you’re not educated, let’s forgive each other’s imperfections, okay?
//
我没有美貌,你没有教养,让我们原谅彼此的不完美,好吗?
Wǒ méiyǒu měimào, nǐ méiyǒu jiàoyǎng, ràng wǒmen yuánliàng bǐcǐ de bù wánměi, hǎo ma?
//
Ngã một hữu mỹ mạo, nhĩ một hữu giáo dưỡng, nhượng ngã môn nguyên lượng bỉ thử đích bất hoàn mỹ, hảo mạ?
//
Tôi không có nhan sắc, bạn không có văn hóa, chúng ta hãy tha thứ cho những khiếm khuyết của nhau, được không?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *