|

Be Like A Tree

🌳🍃
If there was an afterlife, I would be a tree,
Standing in eternity, without a posture of joy or sorrow,
Half in the earth, half in the wind,
Half in the shade, half in the sun,
Very silent and proud,
Never relying on or looking for anything.
//
如果有来生,要做一棵树,
站成永恒。没有悲欢的姿势,
一半在尘土里安详,
一半在风里飞扬;
一半洒落荫凉,
一半沐浴阳光。
非常沉默、非常骄傲。
从不依靠、从不寻找。
Rúguǒ yǒu láishēng, yào zuò yī kē shù, zhàn chéng yǒnghéng. Méiyǒu bēi huān de zīshì, yībàn zài chéntǔ lǐ ānxiáng, yībàn zài fēng lǐ fēiyáng; yībàn sǎluò yīnliáng, yībàn mùyù yángguāng. Fēicháng chénmò, fēicháng jiāo’ào. Cóng bù yīkào, cóng bù xúnzhǎo.
//
Như quả hữu lai sinh, yếu tố nhất khỏa thụ,
Trạm thành vĩnh hằng. Một hữu bi hoan đích tư thế,
Nhất bán tại trần thổ lý an tường,
Nhất bán tại phong lý phi dương;
Nhất bán sái lạc ấm lương,
Nhất bán mộc dục dương quang.
Phi thường trầm mặc, phi thường kiêu ngạo.
Tòng bất y kháo, tòng bất tầm hoa.
//
Nếu có kiếp sau, muốn làm một thân cây,
Vĩnh viễn đứng vững, không có dáng dấp vui buồn,
Phân nửa an tĩnh trong bụi đất,
Phân nửa tung bay trong gió,
Phân nửa thoải mái râm mát,
Phân nửa tắm rửa ánh mặt trời.
Vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo,
Không cần dựa dẫm, chẳng phải kiếm tìm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *