Late at night, I miss my man, Master Bao, Master Kang, Spicy Prince, Panggelia, Yang Guo Fu, where are you?
|

Late Night Cravings

🍜🌙😋
Late at night, I miss my man, Master Bao, Master Kang, Spicy Prince, Panggelia, Yang Guo Fu, where are you?
//
深夜,想男人了,鲍师傅,康师傅,麻辣王子,胖哥俩,杨国福,你们都在哪里?
Shēnyè, xiǎng nánrénle, bào shīfù, kāngshīfù, málà wángzǐ, pàng gē liǎ, yángguófú, nǐmen dōu zài nǎlǐ?
//
Thâm dạ, tưởng nam nhân liễu, bảo sư phó, khang sư phó, ma lạt vương tử, bàn ca lưỡng, dương quốc phúc, nhĩ môn đô tại na lý?
//
Đêm khuya, nhớ soái ca rồi, Bào Sư Phụ, Kang Sư Phụ, Ma La Vương Tử, Bàng Ca Lưỡng, Dương Quốc Phúc, các anh đâu rồi?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *