| |

Outcome

🌳🐑🗣️
You’re a woodcutter, he’s a shepherd. You talk to him all day, his sheep are full, where is your wood?
//
你是砍柴的,他是放羊的,你和他聊了一天,他的羊吃饱了,你的柴呢?
Nǐ shì kǎn chái de, tā shì fàngyáng de, nǐ hé tā liáole yītiān, tā de yáng chī bǎole, nǐ de chái ne?
//
Nhĩ thị khảm sài đích, tha thị phóng dương đích, nhĩ hòa tha liêu liễu nhất thiên, tha đích dương cật bão liễu, nhĩ đích sài ni?
//
Bạn là tiều phu, anh ta là người chăn cừu, bạn nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, còn củi của bạn đâu?

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *