|

Humorous Approach

📚💡😄
I saw a book called “Solve 50% of Your Life’s Problems” in the bookstore, so I bought two copies. ​​​
//
在书店看到一本书叫《解决你人生50%的问题》,于是我买了两本。
Zài shūdiàn kàn dào yī běn shū jiào “jiějué nǐ rénshēng 50% de wèntí”, yúshì wǒ mǎile liǎng běn. ​​​ ​​​
//
Tại thư điếm khán đáo nhất bản thư khiếu 《 Giải quyết nhĩ nhân sinh 50% đích vấn đề 》, vu thị ngã mãi liễu lưỡng bản. ​​​
//
Tôi thấy một cuốn sách có tên là “Giải quyết 50% các vấn đề trong cuộc sống của bạn” trong hiệu sách, vì vậy tôi đã mua hai bản.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *