|

Believe In Magic

🦄✨🌟
No matter how old, we must always believe in fairy tales, heroes and magic.
//
无论多大,都要永远相信童话、英雄和魔法。
Wúlùn duōdà, dōu yào yǒngyuǎn xiāngxìn tónghuà, yīngxióng hé mófǎ.
//
Vô luận đa đại, đô yếu vĩnh viễn tương tín đồng thoại, anh hùng hòa ma pháp.
//
Dù lớn thế nào, chúng ta phải luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, anh hùng và phép thuật.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *