|

Emotional Journey

💔💧🌅
I like a sentence: I passed away last night, and my heart felt like water when I left. I was born again this morning, with a warm heart when I came.
//
喜欢一句话:我于昨晚去世,走时心如止水。我于今早重生,来时心怀暖阳。
Xǐhuān yījù huà: Wǒ yú zuó wǎn qùshì, zǒushí xīnrúzhǐshuǐ. Wǒ yú jīn zǎo chóngshēng, lái shí xīnhuái nuǎn yáng.
//
Hỉ hoan nhất cú thoại: Ngã vu tạc vãn khứ thế, tẩu thì tâm như chỉ thủy. Ngã vu kim tảo trọng sinh, lai thì tâm hoài noãn dương.
//
Tôi thích một câu: Em qua đời đêm qua, lòng như có nước khi anh ra đi. Tôi đã được sinh ra một lần nữa vào sáng nay, với một trái tim ấm áp khi tôi đến.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *