| |

Relationship

💑🕊️
Being together is the best confession, waiting is the stupidest thing to do.
//
在一起是最好的告白,而等待是最愚蠢的事。
Zài yīqǐ shì zuì hǎo de gàobái, ér děngdài shì zuì yúchǔn de shì.
//
Tại nhất khởi thị tối hảo đích cáo bạch, nhi đẳng đãi thị tối ngu xuẩn đích sự.
//
Ở bên nhau chính là lời tỏ tình tuyệt nhất, còn chờ đợi, là việc làm ngu ngốc nhất.

P.s.: Picture taken in Newcastle, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *