|

Time Heals

⏳😔📆
Things in the world are often like this. At that time, the pain was unbearable, but a few years later, it was just a memory. ​​​​
//
人间的事往往如此,当时提起痛不欲生,几年之后,也不过是一场回忆而已。 ​​​​
Rénjiān de shì wǎngwǎng rúcǐ, dāngshí tíqǐ tòngbùyùshēng, jǐ nián zhīhòu, yě bùguò shì yī chǎng huíyì éryǐ. ​​​​
//
Nhân gian đích sự vãng vãng như thử, đương thì đề khởi thống bất dục sinh, kỷ niên chi hậu, dã bất quá thị nhất tràng hồi ức nhi dĩ. ​​​​
//
Chuyện trên đời thường thế này, lúc đó đau không chịu nổi, mấy năm sau chỉ còn là kỉ niệm. ​​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *