Life, I've learned, is never fair. If they teach anything in schools, that should be it. (Nicholas Sparks)
|

Unfair World

💡📚🌱
Life, I’ve learned, is never fair. If they teach anything in schools, that should be it. (Nicholas Sparks)
//
我了解到,生活从来都不是公平的。如果他们在学校教任何东西,那应该就是这样。
Wǒ liǎojiě dào, shēnghuó cónglái dōu bùshì gōngpíng de. Rúguǒ tāmen zài xuéxiào jiào rènhé dōngxī, nà yīnggāi jiùshì zhèyàng.
//
Ngã liễu giải đáo, sinh hoạt tòng lai đô bất thị công bình đích. như quả tha môn tại học giáo giáo nhậm hà đông tây, na ứng cai tựu thị giá dạng.
//
Tôi nhận ra rằng, cuộc sống chưa bao giờ là công bằng. Nếu họ dạy bất cứ điều gì ở trường, đó phải là điều này.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *