| |

Travel Therapy

💰😢🛫✈️🌍
I hope you have money; when you are sad, instead of crying silently on your pillow, you can immediately book a flight ticket to where you want to go.
//
希望你有钱 难过的时候不是抱着枕头默默流泪 而是能立刻订机票去想要去的地方。
Xīwàng nǐ yǒu qián nánguò de shíhòu bùshì bàozhe zhěntou mòmò liúlèi ér shì néng lìkè dìng jīpiào qù xiǎng yào qù dì dìfāng.
//
Hi vọng nhĩ hữu tiền nan quá đích thì hậu bất thị bão trứ chẩm đầu mặc mặc lưu lệ nhi thị năng lập khắc đính cơ phiếu khứ tưởng yếu khứ đích địa phương.
//
Hy vọng bạn có tiền, thời điểm khổ sở không phải ôm gối yên lặng rơi lệ mà có thể ngay lập tức đặt vé máy bay đến nơi bạn muốn đi.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *