|

Overtime Blues

🤯💼🤕
The thought of working overtime tomorrow gives me a headache, leg pain, eye pain, hand pain, foot pain; it hurts everywhere.
//
一想到明天要加班就头疼,腿疼,眼疼,手疼,脚疼,哪里都疼。
Yī xiǎngdào míngtiān yào jiābān jiù tóuténg, tuǐ téng, yǎn téng, shǒu téng, jiǎo téng, nǎlǐ dōu téng.
//
Nhất tưởng đáo minh thiên yếu gia ban tựu đầu đông, thối đông, nhãn đông, thủ đông, cước đông, na lý đô đông.
//
Nghĩ đến ngày mai phải tăng ca liền đau đầu, đau chân, đau mắt, đau tay, đau bàn chân, chỗ nào cũng đau.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *