|

Balanced Boundaries

🏞️🤝🗺️
People, like two kingdoms, should each maintain a broad, natural and moderate territory. Even between borders, there should be a neutral zone. — Chen Guo, “Good Loneliness”
//
人与人,就像两个王国,各自应当保持着宽阔、自然而适度的疆域。甚至在疆界之间,要有一个中立地带。——陈果《好的孤独》 ​​​​
Rén yǔ rén, jiù xiàng liǎng gè wángguó, gèzì yīngdāng bǎochízhe kuānkuò, zìrán ér shìdù de jiāngyù. Shènzhì zài jiāngjiè zhī jiān, yào yǒu yīgè zhōnglì dìdài.——Chén Guǒ “Hǎo de gūdú” ​​​​
//
Nhân dữ nhân, tựu tượng lưỡng cá vương quốc, các tự ứng đương bảo trì trứ khoan khoát, tự nhiên nhi thích độ đích cương vực. Thậm chí tại cương giới chi gian, yếu hữu nhất cá trung lập địa đái. – Trần Quả 《 Hảo đích cô độc 》 ​​​​
//
Người với người, giống như hai vương quốc, riêng mỗi vương quốc nên duy trì một lãnh thổ rộng lớn, tự nhiên mà vừa phải. Ngay cả giữa các biên giới, phải có một khu vực trung lập. —— Trần Quả “Cô đơn tốt đẹp”.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *