|

Red Envelope Dilemma

🤦‍♀️🧧😅
Every time the red envelope given by people for the New Year are pushed around, in fact, I am really afraid that such a push will really push it away.
//
每次过年人家给的红包就推来推去的 其实吧我真怕这样一推就真的给推走了。
Měi cì guònián rénjiā jǐ de hóngbāo jiù tuī lái tuī qù de qíshí ba wǒ zhēn pà zhèyàng yī tuī jiù zhēn de gěi tuī zǒule.
//
Mỗi thứ quá niên nhân gia cấp đích hồng bao tựu thôi lai thôi khứ đích kỳ thực ba ngã chân phạ giá dạng nhất thôi tựu chân đích cấp thôi tẩu liễu.
//
Mỗi lần ăn Tết người ta phát lì xì lại đẩy tới đẩy lui, kỳ thật tôi thật sợ đẩy như này thì đẩy đi mất thật.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *