OCTOBER 16, 2019

Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình. … More