But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this will all just be a dream.
| |

Hopeful Thoughts

😴🛏💭
But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream.
//
但不要再担心,安心睡吧 也许有一天我们会醒来,这一切都只是一个梦。
Dàn bùyào zài dānxīn, ānxīn shuì ba yěxǔ yǒu yītiān wǒmen huì xǐng lái, zhè yīqiè dōu zhǐshì yīgè mèng.
//
Đãn bất yếu tái đam tâm, an tâm thụy ba dã hứa hữu nhất thiên ngã môn hội tỉnh lai, giá nhất thiết đô chích thị nhất cá mộng.
//
Nhưng đừng lo lắng nữa và hãy ngủ yên nhé. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta thức dậy và tất cả chỉ là một giấc mơ.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *