|

Endless Possibilities

3 years have passed since the day I set foot in Langmusi.

🔍🚶‍♀️💫
Good thing I’ve found my path in endless possibilities.
//
好在无尽的可能性中找到了自己的路。
Hǎo zài wújìn de kěnéng xìng zhòng zhǎodàole zìjǐ de lù.
//
Hảo tại vô tận đích khả năng tính trung hoa đáo liễu tự kỷ đích lộ.
//
Cũng may là tìm thấy đường trong bao la muôn trùng xa đó.
(Mang tiền về cho mẹ – Đen)

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *