Find a feeling that feels okay Find another to blow it away Who are you and who am I Please don't ask me I'll break down and cry.
| |

Find A Feeling

🎶💔🌪️
Find a feeling that feels okay
Find another to blow it away
Who are you and who am I
Please don’t ask me I’ll break down and cry.
//
寻找一个感觉还算可以
再找一个来将其吹散
你是谁,我是谁
请不要问我,我会崩溃而哭泣
Xúnzhǎo yīgè gǎnjué hái suàn kěyǐ
Zài zhǎo yīgè lái jiāng qí chuī sàn
Nǐ shì shéi, wǒ shì shéi
Qǐng bùyào wèn wǒ, wǒ huì bēngkuì ér kūqì.
//
Tầm hoa nhất cá cảm giác hoàn toán khả dĩ
Tái hoa nhất cá lai tương kỳ xuy tán
Nhĩ thị thùy, ngã thị thùy
Thỉnh bất yếu vấn ngã, ngã hội băng hội nhi khốc khấp.
//
Tìm kiếm một cảm giác cũng được
Tìm một cái khác để thổi bay nó
Bạn là ai, tôi là ai
Xin đừng hỏi tôi, tôi sẽ sụp đổ và khóc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *