Staring at the future through a window of my mind's eye Time moving faster than a bullet to the blue sky Monday, Tuesday, suddenly it's Sunday (Travis - Bus)
| |

Suddenly It’s Sunday

👁️🚀🗓️
Staring at the future through a window of my mind’s eye
Time moving faster than a bullet to the blue sky
Monday, Tuesday, suddenly it’s Sunday
(Travis – Bus)
//
透过心灵之窗凝望未来
时间比子弹飞向蔚蓝天空的速度更快
星期一,星期二,突然变成了星期天
Tuōguò xīnlíng zhī chuāng níngwàng wèilái
Shíjiān bǐ zìdàn fēi xiàng wèilán tiānkōng de sùdù gèng kuài
Xīngqī yī, xīngqī èr, tūrán biànchéngle xīngqītiān
//
Thấu quá tâm linh chi song ngưng vọng vị lai
Thì gian bỉ tử đạn phi hướng úy lam thiên không đích tốc độ canh khoái
Tinh kỳ nhất, tinh kỳ nhị, đột nhiên biến thành liễu tinh kỳ thiên
//
Nhìn chằm chằm vào tương lai qua cửa sổ tâm trí của tôi
Thời gian trôi nhanh hơn viên đạn bay vút lên bầu trời xanh
Thứ Hai, thứ Ba, đột nhiên đến Chủ nhật

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *