Take your head around the world; see what you get from your mind. Write your soul down word for word; see who’s your friend and who is kind. (Matchbox Twenty - You Won't Be Mine)
| |

From Your Mind

🌎💭✍️
Take your head around the world; see what you get from your mind.
Write your soul down word for word; see who’s your friend and who is kind.
(Matchbox Twenty – You Won’t Be Mine)
//
带着你的思想游历世界;看看你的思绪能带给你什么。
把你的灵魂逐字逐句写下来;看看谁是你的朋友,谁是善良的。
Dàizhe nǐ de sīxiǎngyóulì shìjiè; kànkan nǐ de sīxù néng dài gěi nǐ shénme.
Bǎ nǐ de línghún zhúzì zhújù xiěxià lái; kànkan shuí shì nǐ de péngyou, shuí shì shànliáng de.
//
Đái trứ nhĩ đích tư tưởng du lịch thế giới; khán khán nhĩ đích tư tự năng đái cấp nhĩ thập yêu.
Bả nhĩ đích linh hồn trục tự trục cú tả hạ lai; khán khán thùy thị nhĩ đích bằng hữu, thùy thị thiện lương đích.
//
Mang suy nghĩ của bạn đi khắp thế giới; xem những gì bạn nhận được từ tâm trí của bạn.
Viết tâm hồn bạn xuống từng chữ; xem ai là bạn của bạn và ai là người tốt bụng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *