Always expecting, always disappointing Isn't everyday passing as such?
| |

Life Reflections

🎶🙏🤦‍♀️
Always expecting, always disappointing
Isn’t everyday passing as such?
Wrecklessly vulgar, pretentiously elegant
Isn’t everyone just a foul sack of flesh? – Xu Song, “Suiting All Tastes”
//
总在盼望 总在失望
日子还不都这样
俗的无畏 雅的轻狂
还不都是一副臭皮囊——许嵩《雅俗共赏》
Zǒng zài pànwàng zǒng zài
Shīwàng rì zǐ huán bù dōu zhèyàng
Sú de wúwèi yǎ de qīngkuáng
Hái bù dōu shì yī fù chòupínáng——Xǔ Sōng “Yǎsúgòngshǎng”
//
Tổng tại phán vọng tổng tại thất vọng
Nhật tử hoàn bất đô giá dạng
Tục đích vô úy nhã đích khinh cuồng
Hoàn bất đô thị nhất phó xú bì nang —— Hứa Tung 《Nhã tục cộng thưởng》
//
Cứ luôn ngóng đợi, rồi luôn thất vọng
Ngày qua ngày không phải chỉ có vậy thôi sao
Thô tục quả cảm, ưu nhã khinh cuồng
Còn không phải đều chỉ là lớp vỏ ngoài mục nát (Hứa Tung – Nhã tục cộng thưởng)
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *