I dream of the setting suns And darkness comes as no surprise I got to get away, got to get away from myself (Our Lady Peace - Drop Me In The Water)
| |

Setting Suns

🌅🌙🚶
I dream of the setting suns
And darkness comes as no surprise
I got to get away, got to get away from myself
(Our Lady Peace – Drop Me In The Water)
//
我梦想着夕阳西下
黑暗的降临毫不意外
我必须离开,必须离开自己
Wǒ mèngzhǎngzhe xīyáng xīxià
Hēi’àn de láizhìng háo bù yīwài
Wǒ bìxū líkāi, bìxū líkāi zìjǐ
//
Ngã mộng tưởng trứ tịch dương tây hạ
Hắc ám đích hàng lâm hào bất ý ngoại
Ngã tất tu ly khai, tất tu ly khai tự kỷ
//
Tôi mơ về những ánh hoàng hôn buông xuống
Và bóng tối ập đến không hề ngạc nhiên
Tôi phải đi, phải đi xa khỏi bản thân mình

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *