| |

Waiting For Snow

🌨️🎄❄️
When you’re still waiting for the snow to fall, it doesn’t really feel like Christmas at all
//
当你还在等候下雪 一点都感受不到圣诞的气氛
Dāng nǐ hái zài děnghòu xià xuě yīdiǎn dōu gǎnshòu bù dào shèngdàn de qìfēn
//
Đương nhĩ hoàn tại đẳng hậu hạ tuyết nhất điểm đô cảm thụ bất đáo thánh đản đích khí phân
//
Khi vẫn đang chờ đợi bông tuyết kia rơi thì đó chẳng phải không khí Giáng sinh đâu

P.s.: Picture taken in Jade Dragon Snow Mountain, Yulong Naxi Autonomous County, Yunnan, China in 2023.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *