| |

Buddhist Wisdom

📖🌱❤️
དམ་ཆོས་ཀྱིས་བློ་སྒོ་ཕྱེ། དཀར་ཟས་ཀྱིས་དགེ་སེམས་གསོ།
//
Buddhist scriptures enlighten wisdom, vegetarianism nurtures kindness.
//
佛经启智慧,素食养善心。
Fó jīng qǐ zhì huì, sù shí yǎng shàn xīn.
//
Phật kinh khải trí tuệ, tố thực dưỡng thiện tâm.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *