| |

Born To Do Goodness

🍃🌍🙏
གནམ་སར་གནས་ལུགས་དྲང་བས། བསམ་བཟང་བདེན་དོན་ཆེད་འཚོ།
//
In the realm of heaven and earth, we are born to embrace goodness.
//
天地有道,向善而生。
Tiān dì yǒu dào, xiàng shàn ér shēng.
//
Thiên địa hữu đạo, hướng thiện nhi sinh.

P.s.: Picture taken in Shangri-La, Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan, China in 2023.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *