| |

Embracing Solitude

4 years ago today, I visited Langmusi.

🌳🚶‍♀️💫
Sometimes you find yourself in the middle of nowhere. And sometimes in the middle of nowhere, you find yourself.
//
有时你会发现自己在偏僻的地方。有时在偏僻的地方,你会发现自己。
Yǒushí nǐ huì fāxiàn zìjǐ zài piānpì dì dìfāng. Yǒushí zài piānpì dì dìfāng, nǐ huì fāxiàn zìjǐ.
//
Hữu thì nhĩ hội phát hiện tự kỷ tại thiên tích đích địa phương. Hữu thì tại thiên tích đích địa phương, nhĩ hội phát hiện tự kỷ.
//
Đôi khi bạn thấy mình ở giữa hư không. Và đôi khi ở giữa hư không, bạn tìm thấy chính mình.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *