5 years ago today - langmusi
| |

Langmusi 5 Years Ago Today

[5 years ago today]
‍❤️⛰️️༄
As deep as mountains, as gentle as wind.
//
深沉如山,温煦如风。
Shēnchén rúshān, wēnxù rú fēng.
//
Thâm trầm như sơn, ôn hú như phong.
//
Sâu thẳm như núi, dịu dàng như gió.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *