| |

Karma Is Forever

🌿💫🌟
ནོར་རྫས་ཁྲི་ཁྲག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་ས་མེད། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཡུག་ནས་བྲོས་ས་མེད།
//
You can’t take everything with you except karma.
//
万般带不去,唯有业随身。
Wàn bān dài bù qù, wéi yǒu yè suí shēn.
//
Vạn bàn đái bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân.
//
Vạn điều mang không nổi, chỉ có nghiệp theo ta.

P.s.: Picture taken in Tagong Grassland, Sichuan, China in 2009.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *