| |

Still Wandering

💌😔❤️
When you receive this letter, I’m still wandering,
The promises we made that year are still in my heart
//
当你收到信 我还在流浪
那年的约定 都放在心上
Dāng nǐ shōu dào xìn wǒ hái zài liúlàng
Nà nián de yuēdìng dōu fàng zàixīn shàng
//
Đương nhĩ thu đáo tín ngã hoàn tại lưu lãng
Na niên đích ước định đô phóng tại tâm thượng
//
Khi bạn nhận được lá thư, tôi vẫn đang lang thang
Những ước hẹn năm đó, tất cả đều cất trong lòng

P.s.: Picture taken in Shangri-La, Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan, China in 2023.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *