|

Year Of The Rat

🎉🐭✨
After the New Year’s Eve dinner, tomorrow,
According to the traditional age calculation method, I will be 39 years old, and I will run to 40 immediately.
The last year for establishment and I’ll go to the years of no doubt.
I hope I can face the world without confusion,
Don’t think about the past and fear the future.
This year of the Rat,
May I and my family be healthy, safe and prosperous.
//
吃完年夜饭,明天,
按照传统的年龄计算方法,我会39虚岁,马上奔四。
“而立”的最后一年,即将“不惑”。
希望自己能面对世事不惑,
不念过往,不畏将来。
庚子年,
愿自己及家人健康平安,事顺财旺。
Chī wán nián yèfàn, míngtiān,
Ànzhào chuántǒng de niánlíng jìsuàn fāngfǎ, wǒ huì 39 xūsuì, mǎshàng bēn sì.
“Érlì” de zuìhòu yī nián, jíjiāng “bùhuò”.
Xīwàng zìjǐ néng miàn duì shìshì bùhuò,
Bù niàn guòwǎng, bù wèi jiānglái.
Gēng zi nián,
Yuàn zìjǐ jí jiārén jiànkāng píng’ān, shì shùn cái wàng.
//
Cật hoàn niên dạ phạn, minh thiên,
Án chiếu truyện thống đích niên linh kế toán phương pháp, ngã hội 39 hư tuế, mã thượng bôn tứ.
Nhi lập đích tối hậu nhất niên, tức tương bất hoặc.
Hi vọng tự kỷ năng diện đối thế sự bất hoặc,
Bất niệm quá vãng, bất úy tương lai.
Canh Tí niên,
Nguyện tự kỷ cập gia nhân kiện khang bình an, sự thuận tài vượng.
//
Ăn xong cơm tất niên, ngày mai,
Dựa theo phương pháp tính tuổi truyền thống, mình sẽ 39 tuổi mụ, sắp sửa 40.
Còn một năm “nhi lập” cuối cùng nữa là sắp “bất hoặc”.
Hy vọng chính mình có thể chững chạc đối mặt với thế sự,
Không nghĩ về quá khứ, không sợ tương lai.
Năm Canh Tý,
Nguyện chính mình cùng người nhà khỏe mạnh bình an, sự thuận tài vượng!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *