The cruelest societal reality: The poor are addicted to dopamine, while the rich pursue endorphins.
|

Disparity

🌎💰😔
The cruelest societal reality: The poor are addicted to dopamine, while the rich pursue endorphins.
//
最残忍的社会现实:穷人沉迷多巴胺,富人追求内啡肽。
Zuì cánrěn de shèhuì xiànshí: Qióngrén chénmí duōbā’àn, fù rén zhuīqiú nèi fēi tài.
//
Tối tàn nhẫn đích xã hội hiện thực: Cùng nhân trầm mê đa ba min, phú nhân truy cầu nội phê thái.
//
Thực tế xã hội tàn nhẫn nhất: Người nghèo nghiện dopamine, người giàu theo đuổi endorphin.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *