|

Kind Heart

❤️🐾
If you want to know if one is a benevolent person, it depends on whether he likes small animals.
//
如果你想知道一个人是否有爱心,那要看他是否喜欢小动物。
Rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào yīgè rén shìfǒu yǒu àixīn, nà yào kàn tā shìfǒu xǐhuān xiǎo dòngwù.
//
Như quả nhĩ tưởng tri đạo nhất cá nhân thị phủ hữu ái tâm, na yếu khán tha thị phủ hỉ hoan tiểu động vật.
//
Muốn biết một người có tình thương hay không, hãy nhìn xem người ấy có thích động vật nhỏ hay không.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *