|

Healthy Wishes

🌸🏞️⛰️
I hope everyone is healthy. When the weather turns warm and the epidemic dissipates, I want to come to Wuhan, Shennongjia and Wudang Mountains to see the cherry blossoms ok?
//
希望大家都健健康康的啊, 等到天气回暖, 疫情消散的时候, 我想来武汉和神农架和武当山看樱花好吗?
Xīwàng dàjiā dōu jiàn jiànkāng kāng de a, děngdào tiānqì huínuǎn, yìqíng xiāosàn de shíhòu, wǒ xiǎnglái wǔhàn hé shénnóngjià hé wǔdāng shān kàn yīnghuā hǎo ma?
//
Hi vọng đại gia đô kiện kiện khang khang đích a, đẳng đáo thiên khí hồi noãn, dịch tình tiêu tán đích thì hậu, ngã tưởng lai vũ hán hòa thần nông giá hòa vũ đương sơn khán anh hoa hảo mạ?
//
Hy vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh a, đợi đến khi thời tiết ấm lại, tình hình bệnh dịch tiêu tán, tôi muốn đến Vũ Hán, Thần Nông Giá và núi Võ Đang ngắm hoa anh đào được không?
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *