|

Aging Wisdom

💪❤️🍂
When you reach a certain age, it’s time to let go of four things: meaningless gatherings, people who don’t love you, relatives who look down on you, and fake friends. You must possess four things: confidence on your face, kindness deep in your heart, integrity in your veins, and resilience engraved in your life.
//
人到了一定的年龄,就要扔掉四样东西:没意义的酒局,不爱你的人,看不起你的亲戚,虚情假意的朋友。必须拥有四样东西:扬在脸上的自信,长在心底的善良,融进血液的骨气,刻在生命里的坚强。
Rén dàole yīdìng de niánlíng, jiù yào rēng diào sì yàng dōngxī: méi yìyì de jiǔ jú, bù ài nǐ de rén, kànbùqǐ nǐ de qīnqī, xū qíng jiǎyì de péngyǒu. Bìxū yǒngyǒu sì yàng dōngxī: Yáng zài liǎn shàng de zìxìn, zhǎng zài xīndǐ de shànliáng, róng jìn xiěyè de gǔqì, kè zài shēngmìng lǐ de jiānqiáng.
//
Nhân đáo liễu nhất định đích niên linh, tựu yếu nhưng điệu tứ dạng đông tây: một ý nghĩa đích tửu cục, bất ái nhĩ đích nhân, khán bất khởi nhĩ đích thân thích, hư tình giả ý đích bằng hữu. Tất tu ủng hữu tứ dạng đông tây: dương tại kiểm thượng đích tự tín, trường tại tâm để đích thiện lương, dung tiến huyết dịch đích cốt khí, khắc tại sinh mệnh lý đích kiên cường.
//
Con người đến một độ tuổi nhất định, nên vứt bỏ bốn thứ: tiệc rượu vô nghĩa, người không yêu mình, người thân khinh thường mình, bạn bè hư tình giả ý. Phải có bốn thứ: sự tự tin toả ra trên khuôn mặt, sự lương thiện từ đáy lòng, khí chất tan chảy vào máu, sự kiên cường khắc sâu trong cuộc đời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *