What is understanding? Does wronging yourself make you happy?
|

Self Sacrifice

🤔💔😊
What is understanding? Does wronging yourself make you happy?
//
善解人意是什么东西? 委屈自己让你开心吗?
Shàn jiě rényì shì shénme dōngxī? Wěiqu zìjǐ ràng nǐ kāixīn ma?
//
Thiện giải nhân ý thị thập yêu đông tây? ủy khuất tự kỷ nhượng nhĩ khai tâm mạ?
//
Khéo hiểu lòng người là cái gì? Ủy khuất chính mình có khiến bạn hạnh phúc không?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *