|

Wise Love

💖🌟
Kindness and love are free, but they are not cheap. Your kindness needs to be sharp, and your love needs to be rational and discerning. After all, not everyone deserves them. ​​​
//
善良和爱都是免费的,但不是廉价的,你的善良,需要带点锋芒,你的爱,需要带些理智,带眼识人,毕竟不是所有人都配拥有它们。
​​​Shànliáng hé ài dū shì miǎnfèi de, dàn bùshì liánjià de, nǐ de shànliáng, xūyào dài diǎn fēngmáng, nǐ de ài, xūyào dài xiē lǐzhì, dài yǎn shì rén, bìjìng bùshì suǒyǒu rén dōu pèi yǒngyǒu tāmen. ​​​
//
Thiện lương hòa ái đô thị miễn phí đích, đãn bất thị liêm giới đích, nhĩ đích thiện lương, nhu yếu đái điểm phong mang, nhĩ đích ái, nhu yếu đái ta lý trí, đái nhãn thức nhân, tất cánh bất thị sở hữu nhân đô phối ủng hữu tha môn. ​​​
//
Lòng tốt và tình yêu thì miễn phí, nhưng chúng không hề rẻ, lòng tốt của bạn cần phải sắc bén, và tình yêu của bạn cần lý trí và sáng suốt, suy cho cùng, không phải ai cũng xứng đáng được như vậy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *