|

Wandering Spirit

🚶🏻🌍💼
Wandering is an ideal and a profession, going to work is slavery and atonement.
//
流浪是一种理想 也是一种职业,上班是一种奴役 也是一种赎罪​。
Liúlàng shì yī zhǒng lǐxiǎng yěshì yī zhǒng zhíyè, shàngbān shì yī zhǒng núyì yěshì yī zhǒng shúzuì​.
//
Lưu lãng thị nhất chủng lý tưởng dã thị nhất chủng chức nghiệp, thượng ban thị nhất chủng nô dịch dã thị nhất chủng thục tội.
//
Lang thang là một lý tưởng và một nghề, đi làm là một hình thức nô lệ và chuộc tội.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *