|

Healthy Relationships

🌟💑
No cold war, no willfulness, more communication. Like and love in a comfortable way. Know to undertake. Know how to share. Make progress together. May you be such a person. May you meet such a person. ​​​​
//
不冷战,不任性,多沟通。用舒服的方式喜欢和爱。知道承担。懂得分享。一起进步。愿你成为这样的人。愿你遇见这样的人。 ​​​​
Bù lěngzhàn, bù rènxìng, duō gōutōng. Yòng shūfú de fāngshì xǐhuān hé ài. Zhīdào chéngdān. Dǒngdé fēnxiǎng. Yīqǐ jìnbù. Yuàn nǐ chéngwéi zhèyàng de rén. Yuàn nǐ yùjiàn zhèyàng de rén. ​​​​
//
Bất lãnh chiến, bất nhậm tính, đa câu thông. Dụng thư phục đích phương thức hỉ hoan hòa ái. Tri đạo thừa đam. Đổng đắc phân hưởng. Nhất khởi tiến bộ. Nguyện nhĩ thành vi giá dạng đích nhân. Nguyện nhĩ ngộ kiến giá dạng đích nhân. ​​​​
//
Không chiến tranh lạnh, không tùy hứng, giao tiếp nhiều hơn. Thích và yêu một cách thoải mái. Biết gánh vác. Biết chia sẻ. Cùng nhau tiến bộ. Chúc bạn trở thành một người như vậy. Chúc bạn gặp được một người như vậy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *