I couldn't sleep while counting sheep, suddenly one little sheep stepped forward and said, 'Please pay more attention, you've already counted me once.
|

Insomnia Humor

😴🐏😅
I couldn’t sleep while counting sheep, suddenly one little sheep stepped forward and said, ‘Please pay more attention, you’ve already counted me once.
//
睡不着在数羊的时候,突然有一只小羊站了出来对我说 请你用心一点,你已经数过我一次了。
Shuì bùzháo zài shù yáng de shíhòu, túrán yǒuyī zhǐ xiǎo yáng zhànle chūlái duì wǒ shuō qǐng nǐ yòngxīn yīdiǎn, nǐ yǐjīng shùguò wǒ yīcìle.
//
Thụy bất trứ tại số dương đích thì hậu, đột nhiên hữu nhất chích tiểu dương trạm liễu xuất lai đối ngã thuyết thỉnh nhĩ dụng tâm nhất điểm, nhĩ dĩ kinh số quá ngã nhất thứ liễu.
//
Khi tôi đang đếm cừu, tôi không ngủ được, bỗng nhiên có một con cừu non đứng dậy nói với tôi: “Xin hãy cẩn thận, bạn đã đếm cho tôi một lần rồi.”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *