|

Patience And Sweetness

🌺💔💖 #Forgiveness #LoveAndTrust #PatienceAndSweetness
Sometimes, even when we’ve forgiven others, we can’t truly be happy because we forget to forgive ourselves. Loving someone requires a lot of emotions and trust. Forgetting someone also demands a lot of emotions and trust in oneself. Any relationship, given enough time, will become ordinary. Patience is bitter, but its fruit is sweet.
//
有时候,我们明明原谅了别人,却不能真正快乐,那是因为,我们忘记了原谅自己。
爱一个人需要很多感情和信任。忘记一个人也需要很多对自己的感情和信任。
任何一段感情,只要时间久了,就会变得平淡。
耐心是苦涩的,但它的果实是甜的。
Yǒu shíhòu, wǒmen míngmíng yuánliàngle biérén, què bùnéng zhēnzhèng kuàilè, nà shì yīnwèi, wǒmen wàngjìle yuánliàng zìjǐ. Ài yīgè rén xūyào hěnduō gǎnqíng hé xìnrèn. Wàngjì yīgè rén yě xūyào hěnduō duì zìjǐ de gǎnqíng hé xìnrèn. Rènhé yīduàn gǎnqíng, zhǐyào shíjiān jiǔle, jiù huì biàn dé píngdàn. Nàixīn shì kǔsè de, dàn tā de guǒshí shì tián de.
//
Hữu thì hậu, ngã môn minh minh nguyên lượng liễu biệt nhân, khước bất năng chân chính khoái nhạc, na thị nhân vi, ngã môn vong ký liễu nguyên lượng tự kỷ.
Ái nhất cá nhân nhu yếu ngận đa cảm tình hòa tín nhậm. Vong ký nhất cá nhân dã nhu yếu ngận đa đối tự kỷ đích cảm tình hòa tín nhậm.
Nhậm hà nhất đoạn cảm tình, chích yếu thì gian cửu liễu, tựu hội biến đắc bình đạm.
Nại tâm thị khổ sáp đích, đãn tha đích quả thực thị điềm đích.
//
Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.
Để yêu một ai đó cần rất nhiều cảm xúc và lòng tin dành cho họ. Còn để quên một ai đó cũng cần rất nhiều cảm xúc và lòng tin dành cho chính bản thân mình.
Bất luận một đoạn tình cảm nào, chỉ cần thời gian đã lâu, sẽ trở nên nhạt nhẽo.
Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *