My wallet is like an onion, it makes me cry every time I open it.
|

Empty Wallet

🥀💸😢
My wallet is like an onion, it makes me cry every time I open it.
//
我钱包就像洋葱,每次打开都叫我泪流满面。
Wǒ qiánbāo jiù xiàng yángcōng, měi cì dǎkāi dōu jiào wǒ lèi liú mǎnmiàn.
//
Ngã tiền bao tựu tượng dương thông, mỗi thứ đả khai đô khiếu ngã lệ lưu mãn diện.
//
Ví tiền của tôi giống như củ hành tây, mỗi lần mở ra đều khiến tôi rơi lệ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *