| |

True Loneliness

🌌😔
True loneliness is not being alone in solitude, but losing oneself in the midst of endless clamor.
//
真正的孤独不是一个人寂寞,而是在无尽的喧哗中丧失了自我。
Zhēnzhèng de gūdú bùshì yīgè rén jìmò, ér shì zài wújìn de xuānhuá zhōng sàngshīle zìwǒ.
//
Chân chính đích cô độc bất thị nhất cá nhân tịch mịch, nhi thị tại vô tận đích huyên hoa trung tang thất liễu tự ngã.
//
Cô đơn thực sự không phải là một mình tịch mịch, mà là đánh mất bản thân trong tiếng ồn bất tận.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *