|

Living In The Present

🧹💚🍂
If a person lives today, he only needs to clean up today’s ground and today’s heart, because tomorrow will have tomorrow’s heart and tomorrow’s fallen leaves.
//
一个人活在今天,只要把今天的地扫干净、把今天的心扫干净就行了,因为明天有明天的心和明天的落叶。
Yīgè rén huó zài jīntiān, zhǐyào bǎ jīntiān dì dì sǎo gānjìng, bǎ jīntiān de xīn sǎo gānjìng jiùxíngle, yīn wéi míngtiān yǒu míngtiān de xīn hé míngtiān de luòyè.
//
Nhất cá nhân hoạt tại kim thiên, chích yếu bả kim thiên đích địa tảo cán tịnh, bả kim thiên đích tâm tảo cán tịnh tựu hành liễu, nhân vi minh thiên hữu minh thiên đích tâm hòa minh thiên đích lạc diệp.
//
Nếu một người sống hôm nay, anh ta chỉ cần dọn dẹp mặt đất ngày hôm nay và làm sạch trái tim hôm nay, bởi vì ngày mai sẽ có trái tim của ngày mai và lá rụng của ngày mai.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *